Αντικείμενο του Έργου

Η Παιδεία στα Μέσα (Media Literacy) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργό συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή ενός τόπου, καθώς, επίσης, με την ιδιότητα του πολίτη και την ικανότητα άσκησης αυτόνομης κριτικής. Η έννοια «Μέσα» περικλείει μία ευρεία γκάμα μέσων, όπως η τηλεόραση, τα βίντεο, το ραδιόφωνο, ο τύπος, τα οποία χρησιμοποιούν ποικίλους διαύλους επικοινωνίας εκτός από τους παραδοσιακούς, όπως το διαδίκτυο (Internet) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Τα Μέσα Επικοινωνίας μπορούν να διευκολύνουν την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών σε μία νέα χώρα παρέχοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας κά. ή για πολιτικά και διοικητικά θέματα που σχετίζονται με τη χώρα υποδοχής, αλλά και για δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και συναφείς οργανώσεις. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, στην αναζήτηση εργασίας και στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

Όπως είναι γνωστό, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες άσυλο και οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διότι συχνά γίνονται αντικείμενα διπλών διακρίσεων. Γι’ αυτό, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση, να ερμηνεύουν, να χρησιμοποιούν και/ή να παράγουν πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Απώτερος σκοπός όλων των παραπάνω προσπαθειών είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών αυτών στις χώρες της ΕΕ.

Ο Στόχος μας

Στόχος του έργου Media Literacy for refugee, asylum seeking and migrant women είναι να συμβάλλει στην ένταξη των γυναικών προσφύγων, των αιτουσών άσυλο και των μεταναστριών σε 6 κράτη-μέλη της ΕΕ που είναι χώρες που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών. Οι εταίροι από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων στα μέσα επικοινωνίας των γυναικών προσφύγων, των αιτουσών άσυλο και των μεταναστριών που διαθέτουν χαμηλή ειδίκευση/χαμηλά προσόντα με τη βοήθεια καινοτόμων εργαλείων μάθησης.
  • Παρακίνηση των γυναικών προσφύγων, των αιτουσών άσυλο και των μεταναστριών (με χαμηλή ειδίκευση/χαμηλά προσόντα) μέσω δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης, ούτως ώστε να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους στα μέσα επικοινωνίας και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [2017-1-UK01-8KA204-036683 — Media literacy for refugee, asylum seeking and migrant women]”.