فارسی

Welcome to MedLit's e-learning platform

رسانه ای برای بانوان پناهنده، پناهجو و مهاجر” است که توسط برنامه ی تبادل اطلاعات دانش آموزی بعلاوه ی اتحادیه اروپا تامین می شود. این پلت فرم یادگیری الکترونیکی، یک ابزار آموزشی آنلاین است که با هدف ساختن رسانه ها و مهارت های سواد دیجیتالی بانوان پناهنده، پناهجو و مهاجر که تخصص کافی در این زمینه ندارند طراحی شده است. از طریق تمرینات در نظر گرفته شده برای کارآموزان؛ آنها صلاحیت های دیجیتالی و رسانه ای را فرا خواهند گرفت و از این طریق قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بود:
– درک رسانه
– جستجو برای اطللاعات و مورد نقد قرار دادن و بازیابی
– ایجاد رسانه(پیام رسانی)
– ارتباط با دیگران با استفاده از انواع ابزارها و برنامه های کاربردی مختلف دیجیتال و (غیر دیجیتال) از قبیل: (موبایل، اینترنت، تلویزیون، رادیو و روزنامه.)
علاوه بر این، فراگیران مهارت های اجتماعی و مدنی خود را که پیوند واضحی با تفکر انتقادی دارد، ایجاد می کنند؛ و همچنین “آگاهی و بیان فرهنگی” آنها، که بر اساس توانایی ارزش گذاری تنوع و احترام به دیدگاه ها و ارزش های دیگران تأکید می شود. این آموزش ها همچنین تاثیر مثبتی بر یادگیری زبان کشور میزبان، زنان مهاجر خواهد داشت و از ورود آنها به جوامع میزبان پشتیبانی و حمایت می کند.
پروژه ی دانش رسانه ای- به طور کلی
این پروژه در شش کشور: اتریش، یونان، ایرلند، ایتالیا، مالت و بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا هستند و میزبان تعداد زیادی از پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین هستند، اجراء خواهد شد. با این وجود، ابزار تمرینات آنلاین به زبان انگلیسی و همچنین ایتالیایی، یونانی، عربی و فارسی در دسترس هستند. استفاده از این ابزار توسط سازمان هایی که از زنان پناهنده، پناهجو و مهاجر در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا حمایت می کنند باعث تسهیل و تاثیر بیشتر برای کمک به تعداد بیشتری از آنها خواهد داشت.

PARTNERS

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [2017-1-UK01-8KA204-036683 — Media literacy for refugee, asylum seeking and migrant women].

Translate »