Καλως ήρθες στην διαδικτυακή πλατφόρμα του MedLit!

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Medlit για την παιδεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι μέρος του έργου με τίτλο”Media Literacy for refugee, asylum seeking and migrant women“, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στα μέσα επικοινωνίας των γυναικών προσφύγων, των αιτουσών άσυλο και των μεταναστριών που διαθέτουν χαμηλή ειδίκευση/χαμηλά προσόντα με τη βοήθεια καινοτόμων εργαλείων μάθησης. Μέσω αυτής της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται μέσα ενημέρωσης και ψηφιακά μέσα, δηλαδή θα είναι σε θέση:

  • κατανοήσουν μέσα ενημέρωσης,
  • να αναζητήσουν πληροφορίες και να έχουν κριτική ματιά για το περιεχόμενο που ανακτάται,
  • να δημιουργούν μηνύματα μέσω των ψηφιακών μέσων και
  • να επικοινωνούν με άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από ψηφιακά (και μη ψηφιακά) εργαλεία και εφαρμογές (κινητά, διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες).

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις «κοινωνικές και πολιτικές ικανότητές τους», οι οποίες έχουν σαφή σύνδεση με την κριτική σκέψη; καθώς και την «πολιτιστική τους ευαισθητοποίηση και έκφραση», που υποστηρίζονται από την ικανότητα να εκτιμούν την ποικιλομορφία και να σέβονται τις απόψεις και τις αξίες των άλλων. Η κατάρτιση θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και θα υποστηρίξει την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής.
Το ‘Media Literacy’ έργο – Συνολικά
Το έργο υλοποιείται σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου στα αγγλικά – καθώς και στα ιταλικά, ελληνικά, φαρσί και αραβικά – θα διευκολύνει τη χρήση και την αξιοποίηση αυτού του εργαλείου από άλλους οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστριες σε άλλες χώρες της ΕΕ, επηρεάζοντας έτσι μεγαλύτερο αριθμό γυναικών.

ΕΤΑΙΡΟΙ

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [2017-1-UK01-8KA204-036683 — Media literacy for refugee, asylum seeking and migrant women].

Translate »